هیئت مدیره


مهدی محمد خانی

رئیس هیات مدیره

پست الکترونیک:

m.mohammadkhani@qzsc.ir


عباسعلی بنفشه

نایب رئیس هیات مدیره

پست الکترونیک:

a.banafsheh@qzsc.ir

محمود علی محمدی

عضو هیات مدیره 

پست الکترونیک:


مهدی موحدنیا

مدیر عامل

پست الکترونیک:

m.movahednia@qzsc.ir

تماس با ما

درخواست تماس