ذوب و احیای روی قشم در یک نگاه

کارخانه ذوب و احیاء روی قشم در سال 1381

1381/05/18

کارخانه ذوب و احیاء روی قشم در سال 1381

1384/05/18

کارخانه ذوب و احیاء روی قشم در سال 1384

1384/05/18

1387/05/18

کارخانه ذوب و احیاء روی قشم در سال 1387

1387/05/18

1389/05/18

کارخانه ذوب و احیاء روی قشم در سال 1389

1389/05/18

1390/01/30

کارخانه ذوب و احیاء روی قشم در سال 1390

1390/01/30

1392/01/01

کارخانه ذوب و احیاء روی قشم در سال 1392

1392/01/01

1392/09/10

کارخانه ذوب و احیاء روی قشم در نیم سال دوم 1392

1392/09/10

1394/10/07

کارخانه ذوب و احیاء روی قشم در سال 1394

1394/10/07

1396/01/10

کارخانه ذوب و احیاء روی قشم در سال 1396

1396/01/10

1396/08/21

کارخانه ذوب و احیاء روی قشم در نیم سال دوم 1396

1396/08/21
تماس با ما

درخواست تماس