گواهینامه ها و افتخارات


عطا تفضلی

مدیر عامل

A.Tafazoli@qzsc.ir

محمدعلی زمانیان

مدیر مجتمع

m.zamanian@qzsc.ir

علی گرجاسی

سرپرست واحد بازرگانی

garjasi@qzsc.ir

نادر جینور

سرپرست واحد مالی

qzsc.ir