گواهینامه ها و افتخارات


جعفر هاشمی

رییس هیات مدیره

پست الکترونیک:

j.hashemi@izmdc.com

 

امیر رحیمی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

پست الکترونیک:

rahimi.om@gmail.com

علی اسمعیل زاده

نایب رییس هیات مدیره

پست الکترونیک: