گواهینامه ها و افتخارات


امیر رحیمی

رئیس هیات مدیره

پست الکترونیک:

rahimi.om@gmail.com

عطا تفضلی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

پست الکترونیک:

a.tafazoli@qzsc.ir

محمدرضا شبانی نژاد

عضو هیات مدیره

پست الکترونیک: