گواهینامه ها و افتخارات


کسب جایزه ملی مدیریت انرژی

در سومین جایزه ملی مدیریت انرژی کشور که توسط سازمان مدیریت صنعتی و با حمایت برخی از نهادها و سازمانهای مرتبط با انرژی برگزار شد،مجتمع ذوب و احیای روی قشم به عنوان تنها شرکت تولید کننده روی در کشور موفق به اخذ تندیس برنزی سه ستاره برای شاخص عملکرد انرژی(EPI) در گروه صنایع انرژی بر  گردید.