گواهینامه ها و افتخارات


بازدید آقای دکتر عليمحمدي و اعضای هیات مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران از مجتمع ذوب و احیای روی قشم

دکتر علیمحمدی ضمن بازدید از فعالیت های مجتمع ، پروژه افزایش راندمان فاز دوم تولید ، توسعه واحد BZS  ، با حضور در همایش تبادل فنی دستاوردها و با تشریح وضعیت کنونی صنعت روی جهان و ایران ، رهنمودهایی در خصوص برون رفت از شرایط کنونی ارائه نمودند که در این راستا ؛ لزوم توجه جدی به مباحث کیفی و بهره وری را از عناصر اصلی دستیابی به موفقیت بر شمردند .